کارشناسی ارشد مدیریت 92-93
کارشناسی ارشد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری MBA :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

تئوریهای مدیریت(3 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (3 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضارسولی وعلی صالحیپیام نورمنابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت اجرایی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت(2 واحد)
اقتصاد مدیریتابوالقاسم هاشمیتابان

حسابداری مدیریت(2 واحد)
مدیریت مالیریموند بی نوسمت

دیدگاه استراتژیک(2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضارسولی وعلی صالحیپیام نور
منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت فناوری اطلاعات:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

فناوری اطلاعات برای مدیران(2 واحد)
فناوری اطلاعات درمدیریت-دگرگونی
سازمانهادراقتصاددیجیتالی جلددوم
Efraim Turbanپیام نور

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته(2 واحد)
مبانی رفتارسازمانیاستیون رابینزپژوهشهای فرهنگی

تحلیل آماری(2 واحد)
آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذرسمت

سیستم های مدیریت بانکهای اطلاعاتی(2 واحد)
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی
جلوه
منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت بازرگانی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(2 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانیاستیون رابینز(یک جلدی)پژوهشهای فرهنگی

تئوریهای مدیریت پیشرفته(2 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفته
رضارسولی وعلی صالحیپیام نور


منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت دولتی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

فرایند خط مشی گذاری(2 واحد)
فرایند خط مشی گذاری عمومیسیدمهدی الوانیدانشگاه علامه

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانی
رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی)
استیون رابینز
سیدعلی اکبراحمدی
پژوهشهای فرهنگی
پیام نور

سیستم های اطلاعات مدیریت(2 واحد)
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفتهمحمدعلی سرلکپیام نور

مدیریت منابع انسانی(2 واحد)
مدیریت منابع انسانی
An Introduction of Human Resource
Management
گری دسلر
Wendy Bloisi
پژوهشهای فرهنگی
MC Grow-Hill
مشاوره تخصصی (رایگان رشته های مدیریت و MBA موسسه پژوهش

گروه علمی استاد عرفانیان             تلفن: 86741-021